Helaas zijn we op dit moment gesloten. Morgen vanaf 8:00 zijn we er voor je

Algemene voorwaarden webwinkel Impressivestyle.nl

Artikel 1. Definities

1. Leverancier: Impressive Style de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Impressive Style een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Impressive Style aangaat;

3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Impressive Style georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Impressive Style
Papekopperstraatweg 10
3464 HL Papekop
E-mailadres: info@impressivestyle.nl
KvK-nummer: 56824890
BTW-identificatienummer: NL002446660B06

Artikel 3. Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Impressive Style en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Impressive Style en Koper.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Impressive Style is bepaald.

3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Impressive Style.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Impressive Style erkend.

6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Impressive Style langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Impressive Style  zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

8. Impressive Style behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamю

Rule 3

1. Door het gebruik van de webshop van Impressive Style en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.

2.  Impressive Style is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

3. Het aanbod van  Impressive Style is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als  Impressive Style gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden  Impressive Style niet.

7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
- Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Impressive Style telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
- Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van  Impressive Style uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
- Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  Impressive Style passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal  Impressive Style daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11.  Impressive Style kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien  Impressive Style op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Impressive Style gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Impressive Style aangegeven.

2. Koper is de prijs verschuldigd die  Impressive Stylein haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Impressive Style worden gecorrigeerd.
                                                                                                                               
3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
                                                                                                            
4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door  Impressive Style.

Artikel 6. Betaling

1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- contant (alleen bij afhalen)
- vooruitbetaling / bankoverschrijving
- ideal
- paypal.
2.  Impressive Style kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

3.  Impressive Style kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
                                                                                                                 
4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan  Impressive Style te melden.
          
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
                                                                                                                           
6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Impressive Style, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
                                                                          
7. In geval van niet tijdige betaling is  Impressive Style bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied

1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.

2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd


1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Impressive Style ernaar om bestellingen die voor 14.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
                          
2. Aan de leveringsplicht van  Impressive Style zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Impressive Style geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
                                                                                    
3. Impressive Style kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
                        
5.  Impressive Style streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
                          
6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
                    
7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
                                                                       
8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
                              
9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft  Impressive Style het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
                                                                            
10. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Noblelashes hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht


1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Impressive Style heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij  Impressive Style.  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.  Impressive Style houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.

4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt  Impressive Style er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Impressive Style ter kennisgeving worden gebracht.

3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper.  Impressive Styleis in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud


1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Impressive Style is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
      
2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door  Impressive Style geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan,  Impressive Style in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met  Impressive Style zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 zijn opgenomen.
                                                 
2.  Impressive Style is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
                                       
3.  Impressive Style aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
      
4. Indien  Impressive Style om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
   5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van  Impressive Style of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
                
6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan  Impressive Style.

Artikel 13. Overmacht


1. In geval van overmacht is  Impressive Style niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen.  Impressive Style is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning..

Artikel 14. Persoonsgegevens


1.   Impressive Style zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2. Impressive Style neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen  Impressive Style en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
                                          
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
                                            
3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen  Impressive Style en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den-Haag kennis, tenzij  Impressive Style er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Diverse bepalingen

1.  Impressive Style streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@noblelashes.nl binnen 24 uur te beantwoorden.                         
2. Eventuele onjuistheden van door Impressive Style aan u verstrekte gegevens moet u direct aan  Impressive Style melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan  Impressive Style heeft verstrekt.